Greco - a restaurant in Herzliya

Greco Herzliya - 072-372-7579

Aba Even 9, Herzliya

 

Opening Hours:
Sunday - Saturday: 12:00-24:00