Greco - a restaurant in Herzliya

Greco Herzliya - 072-372-7579

Aba Even 19, Herzliya

 

soft opening
Please call for opening hours